Annonsera

Brandsäkert är en oberoende branschtidskrift som bevakar brandskyddsbranschen och läses av de flesta beslutsfattare med säkerhets- och brandskyddsansvar. Den ägs av ideella Brandskyddsföreningen.

I vår läsarenkät får vi så höga betyg som 4,3 av 5,0. Det är tack vare att vi hela tiden har ett öra mot våra läsare genom vår läsarenkät och ett redaktionsråd som ger oss uppslag.

Brandsäkert kommer ut följande datum 2024: 12 februari, 22 april, 10 juni, 14 oktober och 2 december.

År 2024 har vi flera nyheter, bland annat ett marknadspaket som vi kallarKlubb Brandsäkert. Där ingår helsidor i tidskriften, banner på sajt och i nyhetsbrev och utställning med biljetter till vår Brandgala som vi introducerar till hösten. Det ger även ett bra nätverk med möjligheter att göra mer tillsammans för ett brandsäkrare Sverige.

Paketet har ett värde på 340 000 kr om man köper allt var för sig. I Klubb Brandsäkert har vi just nu ett pris på endast 125 000 kr.
För mer information kontakta:
Karin Lundgren
070-605 30 50
karin.lundgren@brandsakert.se

Upplaga: 7 000 (TS 2022)
Antal Utgåvor per år: 5

Längst ner hittar du våra riktlinjer för annonsering.


Prislista Annonser Tidning

FormatMåttPris
Uppslag420 x 280 mm + 3 mm utfall37 000 kr
Helsida210 x 280 mm + 3 mm utfall24 000 kr
Baksida210 x 230 mm + 3 mm utfall32 000 kr
Omslag 2 eller 3210 x 280 mm + 3 mm utfall29 900 kr
Halvsida stående105 x 280 mm + 3 mm utfall16 600 kr
Halvsida liggande210 x 140 mm + 3 mm utfall16 600 kr
Kvartsida stående105 x 140 mm + 3 mm utfall9 900 kr
Kvartsida liggande210 x 70 mm + 3 mm utfall9 900 kr
BilagorBegär offert!
Moms tillkommer.


Prislista Annonser brandsakert.se per månad 2024

FormatStorlekPris
Banner Startsida1230  ×  200 pixlar10 000 kr
Banner i inlägg750 x 250 pixlar7 500 kr
Banner Sidospalt350 x 550 pixlar7 500 kr
Moms tillkommer.

Riktlinjer kring annonsering för tidningen Brandsäkert, webbplatsen brandsakert.se och dess nyhetsbrev

Tidningen Brandsäkert och webbplatsen brandsakert.se inklusive nyhetsbrev med Brandsäkert som avsändare ägs av Brandskyddsföreningen och riktar sig till verksamheter och aktörer i hela branschen. Tidningen, webbplatsen och nyhetsbreven är kanaler för att tillsammans med hela branschen, ännu starkare, verka för ett brandsäkert och hållbart samhälle.

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa en rättvis, transparent och etisk miljö för alla annonsörer. Genom att annonsera i tidningen Brandsäkert, på webbplatsen brandsakert.se och/eller i nyhetsbrev med Brandsäkert som avsändare förbinder sig annonsörer att följa dessa riktlinjer som är utformade för att upprätthålla högsta möjliga standarder för innehåll och konkurrens.

Tidningen Brandsäkert, webbplatsen brandsakert.se och nyhetsbrev med Brandsäkert som avsändare är på samma sätt som flertalet publikationer, webbplatser och andra kanaler öppna för annonser. Dessa riktlinjer för annonsering är i grunden generösa. Det innebär att chefredaktören i positiv anda prövar all annonsering.

En förutsättning för att få möjlighet att annonsera är att annonsen inte strider mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, lagar om marknadsföring och reklam och annan tillämplig lagstiftning, samt ICC:s grundregler för reklam och etiska branschregler som gäller för annonsering och publicistisk verksamhet. Alla annonser måste uppfylla våra höga standarder för ärlighet och integritet. Vilseledande, falska eller oetiska annonser accepteras inte.

All form av diskriminerande innehåll (direkt och indirekt) gentemot kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är otillåten.

Ansvarig utgivare har rätt att avgöra vad som får publiceras och kan utan motivering vägra införande av annons eller annat material. Skäl till detta kan till exempel vara av föreningsetisk natur eller att annonsen inte är förenlig med publikationens här angivna allmänna riktlinjer. Skäl till nekande kan också vara annonsörens uppträdande och tonalitet i andra kanaler såsom sociala medier.

Utgivaren kan också̊ av hänsyn till publikationens läsare och ägarens intressen uppmana annonsörer att vara återhållsam med utmanande budskap och/eller bilder. Annonsbudskap med tvetydigt syfte är inte tillåtet.

Annonser ska vara utformade så att de för en läsare, utan att tveka, är lätt urskiljbara från redaktionellt material. Förväxling ska inte kunna ske. Ansvarig utgivare kan utan särskild motivering kräva att annonser tydligt annonsmärks för att förväxling ej ska kunna ske.

Önskad eller begärd placering i anslutning till specifik redaktionell artikel medges ej.

Eventuella länkar eller QR-koder som anges i annonser ska härledas till websidor med korrekt fakta och icke innehålla vilseledande information

Vi står neutrala i vår behandling av alla annonsörer och tillåter inte innehåll som direkt eller indirekt angriper eller nedvärderar vare sig Brandskyddsföreningen och dess verksamheter, tidningen Brandsäkert eller branschkollegor.

Företag som inte sköter sina betalningsålägganden gentemot Brandsäkert eller dess ägare får inte annonsera.

Vi tillämpar en standardiserad prissättningsmodell som är transparent och baserad på annonsens storlek, placering och varaktighet.

Dessa riktlinjer ses över årligen och uppdateras vid behov för att reflektera nya trender och best practice inom branschen.

Avslutande Bestämmelser
Genom att skicka in en annonsförfrågan till Brandsäkert bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att följa dessa riktlinjer. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser som inte uppfyller riktlinjerna.